Historia Ogrodu

Rodzinny Ogród Działkowy im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu jest położony w zachodniej części miasta przy lotnisku Ławica .Powierzchnia ogólna ogrodu wynosi 81.816m2 z tego 68.296 m2 przeznaczono na 223 działki . Ogród powstał w 1979r oku na bazie gruntów wydzielonych z zasobów wojska pod potrzeby środowiska wojskowego, kadra zawodowa i długoletni pracownicy cywilni jednostek podległych Dowództwu Wojsk Lotniczych garnizonu Poznań .
Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się w dniu 29.03.1979r. posiadając wówczas 193 działki i przyjął nazwę Wojskowego Ogrodu Działkowego im. 35 Ludowego Lotnictwa Polskiego. Wybrano nowy zarząd i komisje ogrodu - przewodniczącym zarządu WOD został wybrany Henryk Rożenek , który sprawował tę funkcję do 2012 roku. W roku 1981 roku po uchwaleniu przez Sejm ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych i powołaniu do życia PZD zmieniono nazwę ogrodu na Pracowniczy Ogród Działkowy . W latach 1983-1984 dokonano zasilania w wodę działek z własnego ujęcia , rok później zakończono elektryfikacje ogrodu . Od 1989 r. Zarząd POD przydzielał działki również osobom spoza wojska . Z uwagi na niewystarczającą ilość wody do nawodnienia działek w roku 1993 uruchomiono studnię głębinową - 140 m. 
W roku 1994 w ramach dekomunizacji zmieniono nazwę ogrodu na Pracowniczy Ogród Działkowy im. Lotnictwa Polskiego .
W latach 2002- 2007 r. rozbudowano infrastrukturę ogrodu i wykonano nową bramę wjazdową ,oddano do użytku zbiornik na wodę 100 000 l oraz wybudowano pomieszczenie biurowe.
W roku 2012 w miesiącu listopadzie przeprowadzono kontrole działalności zarządu POD przez Komisję Rewizyjną OZ PZD. W wyniku kontroli stwierdzono , że w 2012 roku wymieniono większy skład osobowy zarządu , co spowodowało niezgodność składu osobowego ze statutem PZD  49 ust. 3 . Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu powołał zarząd komisaryczny w składzie 5 osób - prezesem Zarządu POD wybrana została P. Ewa Rowińska , -która wykonuje tę funkcję do chwili obecnej .
W roku 2015 , po uchwaleniu nowego statutu PZD zmieniono nazwę ogrodu na Rodzinny Ogród Działkowy im . Lotnictwa Polskiego .
ROD im. Lotnictwa Polskiego posiada pełną infrastrukturę realizowaną w poszczególnych latach, która pozwala działkowcom uprawiać swoje działki w zakresie warzywno-owocowo-kwiatowym bez żadnych przeszkód. Na tę infrastrukturę składa się: ogrodzenie zewnętrzne siatką metalową o wysokości 2 m, parking na  80 samochodów, sanitariat, pomieszczenie administracyjne (siedziba Zarządu), sieć energetyczna, sieć wodociągowa i zbiornik na wodę o pojemności 100 000 litrów, hydrofornia, własne ujęcie wody (studnia głębinowa o głębokości 140 m) pozwalające na niedrogie i nieprzerwane korzystanie z potrzebnej ilości wody przez wszystkich działkowców ogrodu. W roku 2005 ogród uzyskał z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania zezwolenie prawo wodne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz