czwartek, 23 kwietnia 2015

Protokół z zebranie sprawozdawczo-wyborczego 14 marca 2015 roku


14 marca 2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które przebiegało następująco:
Głos zabrał przedstawiciel OZ PZD, w celu poinformowania działkowców o jego roli podczas zebrania. Przedstawił także informacje dotyczące zmian ustawowych oraz nowych regulacji dotyczących opłat za działki.

1. Otwarcie zebrania – Prezes ROD Ewa Rowińska
2. Wybór Przewodniczącego zebrania – Jan Krajewski
3. Wybór protokolanta zebrania – Magdalena Morze
4. Wybór Prezydium Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:
Pani Ewa Rowińska, Pan Andrzej Smoła – przedstawiciel Okręgu,
Pan Henryk Rożenek
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Zatwierdzenie regulaminu zebrania. 
7. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
KOMISJA MANDATOWA:
- Jerzy Nadgłowski
- Antonii Kaźmierski
- Mieczysław Pyto
Wybór Komisji Mandatowej nastąpił jednogłośnie.

KOMISJA WYBORCZA:
- Barbara Domagała
- Aldona Anastazow
- Małgorzata Strecer
Komisję wybrano: 57 głosów za, 1 głos wstrzymujący się.
KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW
- Maria Malcherek
- Paweł Małecki
- Maria Dobosz
Uczczenie minutą ciszy zmarłych Działkowców.
8. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2014 r. i za kadencję.
9. Sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 rok.
11. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2014 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
112. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

W zebraniu ROD im. Lotnictwa Polskiego uczestniczyło 58 członków na 222 członków, co stanowi 25%. 
 
14. Dyskusja.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2014 r.
Głosowanie: 2 przeciw, O wstrzymanych, 56 głosów za
16. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Głosowanie: 2 głosy przeciw, O wstrzymujących się, 56 głosów za.
17. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.
Głosowanie: jednogłośnie udzielono absolutorium.
18. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 r.
Głosowanie: 2 osoby się wstrzymały, 56 głosów za, 0 głosów przeciw.
19. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
20. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd delegatów PZD (według liczby ustalonej dla danego ROD przez okręgowy zarząd PZD).
Propozycja: Zarząd ROD 5 osób, Komisja Rewizyjna 3 osoby.
Wybór Delegata na Konferencję – 1 osoba z naszego Ogrodu.
21. Wybory:
- Zarządu ROD,
kandydatury Prezydium: Ewa Rowińska, Magdalena Morze, Genowefa Nadgłowska, Jan Olejniczak, Michał Kraśny
- Komisji Rewizyjnej ROD,
kandydatury do Komisji Rewizyjnej: Tadeusz Koczumińska, Barbara Domagała, Wojciech Jankowski, Paweł Małecki, Maria Szczepańska, Pan Grodziski
- Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD - wybrany Prezes, kandydatura przyjęta jednogłośnie.
GŁOSOWANIE
Głosowanie nad członkami Zarządu
EWA ROWIŃSKA
MAGDALENA MORZE
GENWEFA NADGŁOWSKA
JAN OLEJNICZAK
MICHAŁ KRAŚNY
Głosowanie na członkami Komisji Rewizyjnej
Tadeusz Koczumińska
Barbara Domagała
Wojciech Jankowski
Maria Szczepańska
Pan Stanisław Grodziski
Paweł Małecki, złożył rezygnację
Skład Komisji Rewizyjnej ustalono:
Tadeusz Koczumińska - przewodniczący
Wojciech Jankowski - wiceprzewodniczący
Maria Szczepańska- sekretarz
Skład Zarządu:
-Ewa Rowińska – Prezes,
- Jan Olejniczak – Wiceprezes
- Michał Krasner – Conek Zarządu
- Magdalena Morze - Sekretarz
Genwefa Nadgłowska - Skarbnik

22. Uchwalenie programu działania na okres kadencji.
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2014 r. oraz sprawozdania za kadencję.
Uchwała nr 2 w sprawie planu pracy na 2015 rok i programu działania na okres kadencji 2015 – 2019.
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD
za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 roku.
Uchwała nr 5 w sprawie ustalenie liczby członków członków Zarządu.
Uchwała nr 6 w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
Uchwała nr 7 w sprawie preliminarzy finansowych na 2015 rok.
Uchwała nr 8 w sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD.
Uchwała nr 9 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.
Uchwała dotycząca inwestycji - wymiana rur wodociągowych - jednogłośnie
Uchwała dotycząca inwestycji - przyłącze elektryczne - jednogłosnie
Uchwała dotycząca wymiany liczników energii elektrycznej 55 zł na liczniki - jednogłośnie
23. Omówienie spraw rożnych, w tym kwestii wyboru gospodarza ogrodu.
Dokonano wyboru Komisji Działkowej do odbioru prac inwestycyjnych, jej członkami zostali: Michał Beszterda, Jan Krajewskiego, Jerzy Szczepański.
24. Zakończenie obrad.