wtorek, 27 lutego 2018

Zaproszenie na Walne Zebranie Działkowców - 2018 rok


ZAPROSZENIE

na Walne Zebranie Sprawozdawcze

które odbędzie się 24 marca 2018 roku

w Domu Działkowca ROD 

im. Tysiąclecia Państwa Polskiego  

ul. Bukowska 236

 o godzinie: 

- 13.00 w I terminie

- 13.30 w II terminie


Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.


Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu, jest to bowiem okazja do podejmowania wspólnych decyzji i dyskusji na temat przyszłości
i rozwoju naszego Ogrodu.


Zarząd ROD

Materiały sprawozdawcze z 2017 roku dostępne są w 10.03.2018 r. godz. 12.00-13.00 w biurze naszego Ogrodu.


Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6.Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2017 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.
8.Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 r. wraz
z wnioskiem
o przyjęcie sprawozdania.
9.Projekt planu na 2018 rok.
10.Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
11.Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12.Dyskusja.
13.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
15.Zatwierdzenie sprawozdania z działaności Komisji Rewizyjnej ROD
w 201
7 rok.
16.Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku.
17.Uchwalenie możliwej realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego),
w tym partycypacji finansowej działkowców
*.
18.Uchwalanie planu pracy na 2018 rok.
19.Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
20.Uchwalenie innych uchwał dotyczących działaności Ogrodu.
21.Sprawy różne.
22.Zakończenie obrad.

* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji