środa, 15 marca 2017

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017 rok


Walne Zebranie Sprawozdawcze

 odbędzie się 25 marca 2017 roku

w Domu Działkowca ROD
im. 1000-lecia Państwa Polskiego
ul. Bukowska 236

o godzinie: 14.00 w I terminie

14.30 w II terminieUchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.


Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu, jest to bowiem okazja do podejmowania wspólnych decyzji i dyskusji na temat przyszłości
i rozwoju naszego Ogrodu.
Wiceprezes ROD Prezes ROD
Jan Olejniczak Ewa Rowińska


Materiały sprawozdawcze z 2016 roku dostępne są w 18.03.2017 r. godz. 12.00-13.00 w biurze naszego Ogrodu.


Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6.Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2016 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
8.Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 r. wraz
z wnioskiem
o przyjęcie sprawozdania.
9.Projekt planu na 2017 rok.
10.Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.
11.Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12.Dyskusja.
13.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
15.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD
w 2016 rok.
16.Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku.
17.Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców *.
18.Uchwalanie planu pracy na 2017 rok.
19.Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
20.Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności Ogrodu.
21.Sprawy różne.
22.Zakończenie obrad.

* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz