poniedziałek, 16 marca 2015

Ponowne włączenie wody

UWAGA DZIAŁKOWCY!!!

28 marca 2015 roku (sobota)
zostanie ponownie włączona woda na działkach. 
Prosimy o przygotowanie kranów.

wtorek, 10 marca 2015

Walne Zebranie Sprawozdawczo-WyborczeZAPRASZAMY
na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
 które odbędzie się 14 marca 2015 roku
w Domu Działkowca ROD im. Tysiąclecia,
ul. Bukowska 236
o godzinie: 13.30 w I terminie
                   14.00 w II terminie


Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.


Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu, jest to bowiem okazja do podejmowania wspólnych decyzji i dyskusji na temat przyszłości
i rozwoju naszego Ogrodu.Wiceprezes ROD                                                                   Prezes ROD
Magdalena Morze                                                                 Ewa Rowińska
                 

Materiały sprawozdawcze z 2014 roku dostępne są w dniu 7.03.2015 r. .w godz. 12.00-14.00
w biurze naszego ogrodu.

Porządek Walnego zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego ROD


1.     Otwarcie zebrania.
2.     Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3.     Zatwierdzenie porządku obrad.
4.     Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
5.     Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6.     Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2014 r. i za kadencję.
7.     Sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
8.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 rok.
9.     Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2014 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
10.  Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok.
11.  Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12.  Dyskusja.
13.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2014 r.
14.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
15.  Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.
16.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 r.
17.  Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
18.  Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd delegatów PZD (według liczby ustalonej dla danego ROD przez okręgowy zarząd PZD).
19.  Wybory:
- Zarządu ROD,
- Komisji Rewizyjnej ROD,
- Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
20.  Uchwalenie programu działania na okres kadencji.
21.  Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.
22.  Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców*,
23.  Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2015  r.
24.  Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
25.  Sprawy różne.
26.  Zakończenie obrad.