poniedziałek, 23 czerwca 2014

Nasz ogród został jednostką organizacyjną stowarzyszenia ogrodowego PZD


PROTOKÓŁ
z przebiegu zebrania działkowców ROD im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu,
zwołanego dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.


 
Zebranie zostało przeprowadzone 14 czerwca 2014 roku

II termin odbył się o godzinie 15.30.


1. Odczytano porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

2. Odczytało regulamin zebrania, który został przyjęty jednogłośnie.

3. Zarząd ROD przekazał informację o zawiadomieniu działkowców zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy o ROD.

4. Wybrano Przewodniczącego zebrania, którym została Pani Ewa Rowińska – prezes ROD im. Lotnictwa Polskiego. Kandydaturę przyjęto jednogłośnie.

5. Przewodniczący zebrania zaproponował skład Prezydium. Skład został przyjęty jednogłośnie:
- Ewa Rowińska – Prezes ROD,
- Jan Krajewski – Przewodniczący Komisji Rozjemczej,
- Jan Andrzejewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

6. Wybrano – jednogłośnie - Komisję Mandatową w składzie:
- Jerzy Nadgłowski,
- Leszek Szczepański,
- Zbigniew Wilusz.
7. Wybrano – jednogłośnie - Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
- A. Ananstasow,
- P. Małecki,
- Z. Fritz.

8. Komisja Mandatowa odczytała protokół zebrania działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego przeprowadzonego w II terminie.

Komisja mandatowa na podstawie listy obecności stwierdziła, że na 267 działkowców mających tytuł prawny do działki, w zebraniu uczestniczyło 81działkowców,
co stanowiło 30,4%.

Komisja mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania zgodnie z art 72 ust. 2.

9. Z sali padło pytanie dotyczące formy własności gruntu na którym znajduje się ROD im. Lotnictwa Polskiego. Odpowiedzi udzielił były Prezes ROD Pan Henryk Rożenek. Teren ogrodu, jak wyjaśnił były Prezes, został przekształcony z terenu skarbu państwa w teren samorządowy Miasta Poznania – zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

10. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zebraniu projekt uchwały o: pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego, jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o rod z 13 grudnia 2013r. i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu.

W głosowaniu nad uchwałą o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego, jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu wzięło udział 81 działkowców mających tytuł prawny do działki. Za przyjęciem uchwały głosowało 81 działkowców, przeciwnych było 0, wstrzymało się od głosu 0 działkowców.

Komisja stwierdziła, że podczas zebrania działkowców odbywającego się w II terminie podjęto uchwałę o pozostawieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Lotnictwa Polskiego, jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD.

11. Odczytano protokół Komisji Uchwal i wniosków, po czym zakończono zebranie.
poniedziałek, 9 czerwca 2014

Zapraszamy na zebranie!!!UWAGA!
Zapraszamy na zebranie!!!
14 czerwca 2014 roku (sobota),
14.00 – I termin
15.30 – II termin
w Ogrodzie 1000-lecia PP,
przy ul. Bukowskiej 236
odbędzie się zebranie w sprawie wyboru stowarzyszenia,
które będzie prowadziło nasz ogród.

Prawo udziału w zebraniu przysługuje działkowcom mającym przydział działki.
Zachęcamy do udziału, bowiem frekwencja będzie decydować
o ważności głosowania.

Przyjdź, zadecyduj o przyszłości Twojego ogrodu!